Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2010

32 τρύπες/ατέλειες του κυβερνητικού νομοσχεδίου για τους μετανάστες

Άρθρο 1Α, παράγραφος 1
1. Τέκνο αλλοδαπών που γεννιέται στην Ελλάδα και ένας από τους γονείς του κατοικεί μόνιμα και νόμιμα στη χώρα επί πέντε συνεχή έτη, αποκτά από τη γέννησή του την ελληνική ιθαγένεια εφόσον οι γονείς του υποβάλουν κοινή σχετική δήλωση και αίτηση εγγραφής του τέκνου στο δημοτολόγιο του δήμου της μόνιμης κατοικίας του. Αν το τέκνο γεννήθηκε πριν τη συμπλήρωση της πενταετίας νόμιμης διαμονής του γονέα στη χώρα, η παραπάνω κοινή δήλωση και αίτηση εγγραφής υποβάλλεται με την παρέλευση της πενταετίας συνεχούς νόμιμης και μόνιμης διαμονής του γονέα στη χώρα.
Τρύπα #1: Παιδί σημερινών λαθρομεταναστών μπορεί να λάβει την ελληνική ιθαγένεια αν οι γονείς του νομιμοποιηθούν εκ των υστέρων, όπως έχει συμβεί ήδη αρκετές φορές στην Ελλάδα.
Τρύπα #2: Παιδί που γεννιέται στην Ελλάδα αλλά μεγαλώνει εκτός της Ελλάδας ή δεν λαμβάνει καμιά Ελληνική παιδεία γίνεται Έλληνας, εφόσον η χορήγηση της ιθαγένειας σχετίζεται με τη νόμιμη παραμονή των γονέων του και όχι του ίδιου.
Τρύπα #3: Παιδί που προέρχεται από χώρα που δεν επιτρέπει την διπλή ιθαγένεια ή έχει διατάξεις για έκπτωση από την ιθαγένεια αν ληφθεί ξένη ιθαγένεια, χάνει την προηγούμενη ιθαγένειά του, ασχέτως εάν θα το επιθυμούσε ως ενήλικος.
Τρύπα #4: Παιδί που έχει εγκληματίσει ως ανήλικος (π.χ. 17 ετών) μπορεί παραταύτα να λάβει την ελληνική ιθαγένεια με απλή δήλωση των γονέων του.

2. Τέκνο αλλοδαπών που έχει παρακολουθήσει τις τρεις πρώτες τάξεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατοικεί μόνιμα στη χώρα αποκτά την ελληνική ιθαγένεια με την ενηλικίωσή του εφόσον υποβάλλει σχετική δήλωση και αίτηση εγγραφής στο δημοτολόγιο του δήμου της μόνιμης κατοικίας του το αργότερο εντός τριετίας από την συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του. Την ελληνική ιθαγένεια αποκτά με κοινή δήλωση των γονέων του και αίτηση εγγραφής στο δημοτολόγιο του Δήμου μόνιμης κατοικίας του και το τέκνο αλλοδαπών που έχει ολοκληρώσει την παρακολούθηση έξι τουλάχιστον τάξεων ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα.
Τρύπα #5: Η μη ύπαρξη του επιρρήματος "νόμιμα" σε αντιδιαστολή με την προηγούμενη παράγραφο 1 αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο χορήγησης ιθαγένειας σε άτομα που διαμένουν παράνομα στην χώρα.
Τρύπα #6: Παιδιά που αρχίζουν το σχολείο στα ελληνικά αλλά το συνεχίζουν και το ολοκληρώνουν σε ξένη γλώσσα, δείχνοντας έτσι προτίμηση σε άλλη γλώσσα, άλλη παιδεία, και άλλο πολιτισμό λαμβάνουν την ελληνική ιθαγένεια.
Τρύπα #7: Παιδιά που δεν λαμβάνουν την 9ετή υποχρεωτική εκπαίδευση που δικαιούνται και υποχρεούνται να λαμβάνουν οι Έλληνες λαμβάνουν την ελληνική ιθαγένεια.
Τρύπα #8: Παιδί που έχει εγκληματίσει ως ανήλικος (π.χ. 17 ετών) μπορεί παραταύτα να λάβει την ελληνική ιθαγένεια με απλή δήλωση των γονέων του.
Τρύπα #9: Παιδί που έχει παρακολουθήσει έξι τάξεις ελληνικού σχολείου και φεύγει από την Ελλάδα κατόπιν (π.χ. σε ηλικία 11 ετών) έως την ενηλικίωσή του λαμβάνει την ελληνική ιθαγένεια.
Τρύπα #10: Παιδί που προέρχεται από χώρα που δεν επιτρέπει την διπλή ιθαγένεια ή έχει διατάξεις για έκπτωση από την ιθαγένεια αν ληφθεί ξένη ιθαγένεια, χάνει την προηγούμενη ιθαγένειά του, ασχέτως εάν θα το επιθυμούσε ως ενήλικος.

3. Εφόσον η δήλωση και αίτηση εγγραφής στο δημοτολόγιο, που προβλέπεται στις προηγούμενες παραγράφους 1 και 2, δεν υποβλήθηκε από κοινού από τους γονείς μέχρι την ενηλικίωσή του, το τέκνο αποκτά την ελληνική ιθαγένεια με δήλωση και αίτηση εγγραφής στο δημοτολόγιο που το ίδιο δικαιούται να υποβάλει στον Δήμο της μόνιμης κατοικίας του το αργότερο εντός τριών ετών από την συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του.
Τρύπα #11: Η χορήγηση της ελληνικής ιθαγένειας μετά τα 18 είναι ευκολότερη από την χορήγηση άδειας παραμονής αλλοδαπού. Ελλοχεύει ο κίνδυνος να γίνουν έτσι Έλληνες πολίτες άτομα που δεν νιώθουν Έλληνες αλλά θέλουν να αποφύγουν τη γραφειοκρατία.
Τρύπα #12: Παιδί που έχει εγκληματίσει ως ανήλικος (π.χ. 17 ετών) ή νεαρός ενήλικος (π.χ. 18-21 ετών) μπορεί παραταύτα να λάβει την ελληνική ιθαγένεια με απλή δήλωση του χωρίς κανέναν έλεγχο.

4. Την Ελληνική Ιθαγένεια αποκτά από τη γέννησή του, χωρίς να απαιτείται δήλωση και αίτηση των γονέων ή του ιδίου, όποιος γεννιέται σε ελληνικό έδαφος, εφόσον:
α. ούτε αποκτά αλλοδαπή ιθαγένεια με τη γέννησή του ούτε μπορεί να αποκτήσει τέτοια με σχετική δήλωση των γονέων του στις οικείες αλλοδαπές αρχές όταν το δίκαιο της ιθαγένειας των γονέων του απαιτεί την υποβολή παρόμοιας δήλωσης ή
β. είναι άγνωστης ιθαγένειας ή
γ. ένας από τους γονείς του έχει γεννηθεί στην Ελλάδα και κατοικεί μόνιμα στη χώρα από τη γέννησή του.
Όποιος έχει γεννηθεί στην Ελλάδα και κατοικεί μόνιμα στη χώρα από τη γέννησή του μπορεί να λάβει την ελληνική ιθαγένεια βάσει των παραγράφεων 1-3. Άρα τα παιδιά του αυτοδίκαια λαμβάνουν την ελληνική ιθαγένεια ως τέκνα Έλληνα. Επομένως το (γ) επιτρέπει την χορήγηση της ελληνικής ιθαγένειας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Τρύπα #13: Παιδιά που γεννήθηκαν στην Ελλάδα αλλά οι γονείς τους δεν υπήρξαν ποτέ νόμιμοι ή υπήρξαν νόμιμοι για λιγότερο από πέντε χρόνια. Τα παιδιά τους λαμβάνουν αυτόματα με τη γέννηση χωρίς καμιά δήλωση την ελληνική ιθαγένεια.

Τρύπα #14: Παιδιά που γεννήθηκαν στην Ελλάδα αλλά δεν πήγαν ποτέ σε ελληνικό σχολείο ή ακόμα πήγαν λιγότερο από τρεις τάξεις. Τα παιδιά τους λαμβάνουν αυτόματα με τη γέννηση χωρίς καμιά δήλωση την ελληνική ιθαγένεια.

Άρθρο 2
Το άρθρο 5 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως αυτός κυρώθηκε με τον Ν. 3284/2004 και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 5.
Προϋποθέσεις πολιτογράφησης
1. Για τον αλλοδαπό, που επιθυμεί να αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση απαιτείται :
α. να είναι ενήλικος κατά το χρόνο της υποβολής της δήλωσης πολιτογράφησης.
β. να μην έχει καταδικασθεί τελεσίδικα, κατά την τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης, σε ποινή στερητική της ελευθερίας τουλάχιστον ενός έτους ή ανεξαρτήτως ποινής και χρόνου έκδοσης της καταδικαστικής απόφασης, για εγκλήματα προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας, ανθρωποκτονίας από πρόθεση και επικίνδυνης σωματικής βλάβης, εγκλήματα σχετικά με την εμπορία και την διακίνηση ναρκωτικών, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, διεθνή οικονομικά εγκλήματα, εγκλήματα με χρήση μέσων υψηλής τεχνολογίας, εγκλήματα περί το νόμισμα, αντίστασης κατά της αρχής, αρπαγής ανηλίκων, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, κλοπής, απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης, τοκογλυφίας, του νόμου περί μεσαζόντων, πλαστογραφίας, ψευδούς βεβαίωσης, συκοφαντικής δυσφήμισης, λαθρεμπορίας, εγκλήματα που αφορούν τα όπλα, αρχαιότητες, την προώθηση λαθρομεταναστών στο εσωτερικό της χώρας ή τη διευκόλυνση μεταφοράς ή προώθησής τους ή της εξασφάλισης καταλύματος σε αυτούς για απόκρυψη ή για παραβάσεις της νομοθεσίας για την εγκατάσταση και κίνηση αλλιοδαπών στην Ελλάδα.
γ. να μην εκκρεμεί σε βάρος του απόφαση απέλασης.
δ. να διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα πέντε συνολικά έτη την τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης. Στον ανωτέρω κατά περίπτωση απαιτούμενο χρόνο δεν προσμετράται ο χρόνος που διάνυσε ο αλλοδαπός στην Ελλάδα ως διπλωματικός ή διοικητικός υπάλληλος ξένης χώρας. Η χρονική προϋπόθεση της πενταετούς διαμονής δεν απαιτείται για αυτόν που είναι σύζυγος Έλληνα ή Ελληνίδας ή έχει τη γονική μέριμνα τέκνου ελληνικής ιθαγένειας και διαμένει επί μια τριετία στην Ελλάδα, καθώς και για εκείνον που έχει γεννηθεί και κατοικεί συνεχώς στην Ελλάδα. Για τους συζύγους Ελλήνων διπλωματικών υπαλλήλων που έχουν συμπληρώσει, οποτεδήποτε, ένα έτος διαμονής στην Ελλάδα και υπηρετούν στο εξωτερικό, προσμετράται για τη συμπλήρωση του παραπάνω χρόνου και ο χρόνος παραμονής τους στο εξωτερικό λόγω της υπηρεσίας των Ελλήνων συζύγων τους. Για τους ομογενείς και τους κατόχους ιθαγένειας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν απαιτείται η χρονική προϋπόθεση της πενταετούς διαμονής.
ε. να έχει επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας.
στ. να αποδεικνύει την ένταξή του στην ελληνική κοινωνία καθώς και τη δυνατότητά του να συμμετάσχει ενεργά και ουσιαστικά στην πολιτική ζωή της χώρας, σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές οι οποίες την διέπουν.»
Τρύπα #15: Η νόμιμη παραμονή για 5 στα τελευταία 10 χρόνια αφήνει περιθώριο έως και 5 χρόνια για είτε (α) μη νόμιμη παραμονή, είτε (β) παραμονή εκτός Ελλάδας. Άρα δίνει δικαίωμα πολιτογράφησης σε άτομα που για μεγάλο διάστημα ζούσαν παράνομα στη χώρα ή σε άτομα που δεν ανέπτυξαν ισχυρούς δεσμούς με τη χώρα και ζούσαν εκτός αυτής για μεγάλο διάστημα.

Τρύπα #16: Για να υπαχθεί κάποιος στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος πρέπει να διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα τα τελευταία 5 έτη (Ν. 3386/2005, Άρθρο 67). Άρα κάποιος μπορεί ευκολότερα να αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια παρά να γίνει επί μακρόν διαμένων κάτοικος της, ασχέτως αν νιώθει Έλληνας, απλά για να αποφύγει τη γραφειοκρατία.

Τρύπα #17: Απαλείφεται η προϋπόθεση της γνώσης της ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού. Αυτή η προϋπόθεση όμως ισχύει για την απόκτηση του καθεστώτος του επι μακρόν διαμένοντος (Ν. 3386/2005, Άρθρο 68). Άρα κάποιος μπορεί ευκολότερα να αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια παρά να γίνει επί μακρόν διαμένων κάτοικος της, ασχέτως αν νιώθει Έλληνας, απλά για να αποφύγει τη γραφειοκρατία.

Τρύπα #18: Για να υπαχθεί κάποιος στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος πρέπει να έχει και τις ακόλουθες προϋποθέσεις (Ν. 3386/2005, Άρθρο 67):
α. Να διαθέτει για τον ίδιο και για τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας του σταθερούς και τακτικούς πόρους, οι οποίοι αξιολογούνται σύμφωνα με τη φύση τους.
β. Να διαθέτει για τον ίδιο και τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας του πλήρη ασφάλιση ασθένειας.
γ. Να διαθέτει κατάλυμα, το οποίο πληροί προδιαγραφές υγιεινής.
Άρα κάποιος μπορεί ευκολότερα να αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια παρά να γίνει επί μακρόν διαμένων κάτοικος της, ασχέτως αν νιώθει Έλληνας, απλά για να αποφύγει τη γραφειοκρατία.

Τρύπα #19: Σύζυγος Έλληνα ή Ελληνίδας δεν χρειάζεται να έχει ζήσει καθόλου στην Ελλάδα πριν ζητήσει την πολιτογράφηση ή να έχει παραμείνει παντρεμένη/ος για κάποιο χρονικό διάστημα. Δημιουργούνται δηλαδή οι προϋποθέσεις λευκών γάμων με αλλοδαπούς για τη διευκόλυνση της πολιτογράφησής τους.

Τρύπα #20: Οι αλλοδαποί γονείς ενός Έλληνα μπορούν να πολιτογραφηθούν εντός τριετίας χωρίς ρητή προϋπόθεση τη νομιμότητα της παραμονής και με ευκολότερους όρους ακόμα και από την απόκτηση ή ανανέωση του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος.

Τρύπα #21: Εκείνος που έχει γεννηθεί και κατοικεί συνεχώς στην Ελλάδα μπορεί να κάνει αίτηση πολιτογράφησης χωρίς πενταετία νόμιμης παραμονής. Εφόσον όμως είναι ενήλικος, έχει γεννηθεί και κατοικεί συνεχώς στην Ελλάδα, βρίσκεται στην χώρα πάνω από 5 χρόνια. Ποιους καλύπτει αυτή η διάταξη; Προφανώς όσους δεν βρίσκονται νόμιμα στην Ελλάδα ούτε 5 χρόνια, κι ούτε έχουν πάει καν σε ελληνικό σχολείο για να επωφεληθούν των διατάξεων του Άρθρου 1Α.

Τρύπα #23: Οι ομογενείς εξισώνονται με τους κατοίκους χωρών της Ευρωπαϊκής ένωσης χωρίς καμιά χρονική προθεσμία για την υποβολή αίτησης πολιτογράφησης. Ένας Βορειοηπειρώτης ή ένας Πόντιος από την πρώην ΕΣΣΔ εξισώνεται δηλαδή με έναν Βούλγαρο ή έναν Ρουμάνο.

Το άρθρο 6 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως αυτός κυρώθηκε με τον Ν. 3284/2004 και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 6.

Δικαιολογητικά πολιτογράφησης
Ο αλλοδαπός που επιθυμεί να πολιτογραφηθεί ως Έλληνας, υποβάλλει στο δήμο ή την κοινότητα του τόπου διαμονής του αίτηση πολιτογράφησης, που απευθύνεται προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και συνοδεύεται από:
α. δήλωση πολιτογράφησης. Η δήλωση αυτή γίνεται ενώπιον του δημάρχου με την παρουσία δύο ελλήνων πολιτών ως μαρτύρων. Στο έντυπο δήλωσης αναγράφονται όλες οι προϋποθέσεις κτήσης ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση.
β. Αντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας.
γ. Έγκυρο τίτλο διαμονής στην Ελλάδα
δ. Πιστοποιητικό γέννησης ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό που προβλέπεται από τη νομοθεσία της χώρας πρώτης ιθαγένειας. Αν ο αλλοδαπός είναι πρόσφυγας και αδυνατεί να προσκομίσει πιστοποιητικό γέννησης, αρκεί η απόφαση χορήγησης σε αυτόν πολιτικού ασύλου. Αν ο αλλοδαπός έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, αρκεί η ληξιαρχική πράξη γέννησης. Αν ο αλλοδαπός αδυνατεί αντικειμενικά να κατέχει διαβατήριο, κατά την έννοια της παραγράφου 1 εδάφιο γ΄ του άρθρου 84 του ν. 3386/2005 αρκεί η εν λόγω άδεια.
ε. Εκκαθαριστικό σημείωμα ή αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τελευταίου οικονομικού έτους.
στ. Παράβολο 1000 ευρώ. Για την επανυποβολή αίτησης πολιτογράφησης το οφειλόμενο παράβολο περιορίζεται στα 300 ευρώ Οι ομογενείς και οι κάτοχοι ιθαγένεια κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υποχρεούνται στην καταβολή παραβόλου.
Τρύπα #24: Οι ομογενείς εξισώνονται με τους κατοίκους χωρών της Ευρωπαϊκής ένωσης χωρίς καμιά υποχρέωση καταβολής παραβόλου για την υποβολή αίτησης πολιτογράφησης. Ένας Βορειοηπειρώτης ή ένας Πόντιος από την πρώην ΕΣΣΔ εξισώνεται δηλαδή με έναν Βούλγαρο ή έναν Ρουμάνο.

2. Αν πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές, η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας προβαίνει στην εξέταση της αίτησης, τηρώντας την προτεραιότητα κατάθεσης. Κατά την εξέταση, η υπηρεσία ζητεί αυτεπαγγέλτως πιστοποιητικό ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση και πιστοποιητικό μη απέλασης. Στη συνέχεια, ο φάκελος διαβιβάζεται στην αρμόδια αστυνομική αρχή του τόπου διαμονής του ενδιαφερομένου, η οποία διαθέτει αποκλειστική προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών για να διαβιβάσει τη γνώμη της, εφόσον το κρίνει αναγκαίο .
Τρύπα #25: Η προθεσμία των 4 μηνών αυτοπεριορίζει το ελληνικό κράτος. Για παράδειγμα αλλοδαπός ο οποίος βρίσκεται σε παρακολούθηση για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση ή εμπορία ναρκωτικών. Γιατί να πρέπει να εκφράσει άποψη η αστυνομία διακινδυνεύοντας το απόρρητο της έρευνας; Γιατί να μην μπορεί να εκφράσει γνώμη αργότερα στα επόμενα στάδια της διαδικασίας;

2. Η απόρριψη αίτησης πολιτογράφησης αιτιολογείται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
Τρύπα #26: Εάν μια αίτηση απορριφθεί εξαιτίας συμμετοχής του αιτούντα σε τρομοκρατική οργάνωση ή άλλη παράνομη δραστηριότητα, θα πρέπει να υποχρεούται το κράτος να αποκαλύπτει στοιχεία της απόρρητης έρευνας για να αιτιολογήσει την απόρριψη;

«4. Τον όρκο του παρόντος άρθρου δίδει και όποιος αποκτά την ελληνική ιθαγένεια με δήλωση μετά την ενηλικίωσή του κατά το άρθρο 1Α του παρόντος Κώδικα, μέσα σε ένα έτος από τη δήλωση αυτή.»
Τρύπα #27: Αλλοδαπός που πολιτογραφήθηκε ως νεογνό έως την ενηλικίωσή του δεν υποχρεούται σε κανένα όρκο ως ενήλικος. Για παράδειγμα ένα νεογνό αποκτά την ελληνική ιθαγένεια με τη γέννηση, και στη συνέχεια μετοικεί από την Ελλάδα. Εξακολουθεί να είναι πολίτης της. Ή αλλοδαπός 17.9 ετών που γράφτηκε στα δημοτολόγια από τους γονείς του σύμφωνα με το Άρθρο 1Α παρότι δεν σκοπεύει να αποδεχτεί τον προβλεπόμενο όρκο και τις συνταγματικές του υποχρεώσεις ως ενήλικος.

Το άρθρο 12 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως αυτός κυρώθηκε με τον Ν. 2834/2004 και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 12.
Επιτροπή Πολιτογράφησης
1. Σε κάθε Περιφέρεια συνιστάται Επιτροπή Πολιτογράφησης η οποία αποτελείται από:
α. τον προϊστάμενο της οικείας Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας ως Πρόεδρο,
β. ένα μέλος ΔΕΠ Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στο γνωστικό αντικείμενο της Κοινωνιολογίας, της Ψυχολογίας ή συγγενών κλάδων,
γ. εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονική Διακυβέρνησης
δ. τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ιθαγένειας της Περιφέρειας, και
ε. μέλος που υποδεικνύει ο Συνήγορος του Πολίτη.
2. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι αναπληρωτές του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής, καθώς και υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού της Διεύθυνσης Ιθαγένειας της Περιφέρειας ο οποίος θα ασκεί χρέη γραμματέα της Επιτροπής, μαζί με τον αναπληρωτή του. Στην Επιτροπή συμμετέχει ως εισηγητής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο υπάλληλος που χειρίζεται την υπόθεση.
3. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Πολιτογράφησης είναι διετής.
4. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζεται η αμοιβή των μελών της Επιτροπής, του γραμματέα και του εισηγητή.»
Τρύπα #28: Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι ανεξάρτητη αρχή. Πώς θα έχει λόγο σε μια διοικητική πράξη ενώ ταυτόχρονα θα την κρίνει;

Τρύπα #29: Η πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής Πολιτογράφησης προέρχεται από την Περιφέρεια και άρα κάθε Περιφέρεια θα μπορεί να ακολουθεί δική της πολιτική για την πολιτογράφηση αντί να υπάρχει σαφής εθνική πολιτική.

4. Κάθε έτος οι Περιφέρειες αποστέλλουν στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στατιστικά στοιχεία των αποφάσεων κτήσης και απώλειας ιθαγένειας. Τα στοιχεία αυτά συγκεντρώνονται μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους, δημοσιεύονται με μέριμνα του Υπουργείου και περιλαμβάνουν:
α. ημερομηνία γέννησης,
β. φύλο,
γ. οικογενειακή κατάσταση,
δ. τόπο κατοικίας,
ε. διάρκεια διαμονής στην Ελλάδα,
στ. νομική βάση κτήσης,
ζ. προηγούμενη ιθαγένεια.»
Τρύπα #30: Είναι απαραίτητο να συγκεντρώνονται επίσης στοιχεία για το θρήσκευμα των νέων πολιτών. Η Ελλάδα έχει επικρατούσα θρησκεία και αν υπάρξει μεταβολή της θρησκευτικής σύνθεσης του ελληνικού λαού εξαιτίας της αθρόας πολιτογράφησης μεταναστών πρέπει να το γνωρίζουμε.

3. Σε κάθε περίπτωση, οι διαδικασίες των παρ.1 και 2 πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός δύο ετών. Αν η υπόθεση δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί μέσα στην εν λόγω προθεσμία, η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας γνωστοποιεί εγγράφως στον ενδιαφερόμενο τους λόγους της καθυστέρησης και τα δικαιολογητικά που τυχόν λείπουν.»
Τρύπα #31: Εάν η καθυστέρηση οφείλεται σε λόγο δημόσιας τάξης ή εθνικής ασφάλειας, π.χ. επειδή ο υποψήφιος παρακολουθείται για εγκληματική ενέργεια και απαιτείται να συνεχιστεί η παρακολούθησή του για την αποκάλυψη άλλων στοιχείων ή συνεργών, τότε τί θα γνωστοποιήσει η υπηρεσία στον ενδιαφερόμενο ως λόγο καθυστέρησης;

Αλλοδαποί οι οποίοι κατά το άρθρο 7 [sic] παρ. 2 του παρόντος νόμου θα εδικαιούντο να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια με σχετική δήλωση και αίτηση εγγραφής στα οικεία δημοτολόγια εντός τριετίας από την ενηλικίωσή τους και έχουν ήδη ενηλικιωθεί, μπορούν να υποβάλουν τη δήλωση και τη σχετική αίτηση εντός τριετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Τρύπα #32: Δηλαδή ένας άνθρωπος π.χ. 35 ετών ο οποίος φοίτησε τρία χρόνια σε Δημοτικό ή ένα παιδί που γεννήθηκε στην Ελλάδα από γονέα που υπήρξε 5 έτη νόμιμος μετανάστης θα μπορεί να γίνει Έλληνας πολίτης τώρα με μια απλή δήλωση και χωρίς ούτε καν έρευνα ποινικού μητρώου και χωρίς κανένα αστυνομικό έλεγχο.

http://d-politiki.blogspot.com/2010/02/32.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια εκτός θέματος καθώς και μηνύματα σε "greeklish" δεν θα δημοσιεύονται.

Ποιά είναι η άποψη των χρηστών του διαδικτύου για την "πολυπολιτισμική κοινωνία" στην οποία μεταβαίνουμε, κατά την κρίση του νομοσχεδίου που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης; http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=1012 Συγκεκριμένα, στην εισηγητική έκθεση αναγράφεται: Στην χώρα μας, οι συμπεριφορές που αποβλέπουν σε φυλετικές διακρίσεις έχουν ποινικοποιηθεί, ως ένα βαθμό, όπως προαναφέρθηκε από τον ν. 927/1979. Δεδομένου, όμως, ότι ο παραπάνω νόμος έχει εφαρμοστεί ελάχιστα και ήδη κρίνεται ανεπαρκής, ενόψει των σοβαρών προκλήσεων που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα μας κατά τη μετάβασή της σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία, η ισότιμη προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από τα ιδιαίτερα φυσικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά τους ή τον γενετήσιο-σεξουαλικό προσανατολισμό τους, προβάλλει ως πρωταρχική υποχρέωση του κράτους. Τι θα λέγατε, να ακουγόταν και η φωνή του "κυρίαρχου λαού", ως προς τη μετάβασή μας σε "μια πολυπολιτισμική κοινωνία";